fbpx

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.tajm.pl (dalej: Serwis internetowy). Administratorem Serwisu internetowego jest TAJM PL. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 90-349) przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000754096, NIP: 7282833392, REGON: 381614385, o kapitale zakładowym równym 5.000,00 zł

(dalej: TAJM.PL).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu internetowego.

Dane osobowe są przetwarzane przez TAJM.PL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).

Traktując z wszelką starannością powierzone dane osobowe, TAJM PL. Sp. z o.o. – na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z działaniem Serwisu internetowego, w tym na skutek zarejestrowania się w Serwisie lub w ramach zawarcia umowy cywilnoprawnej jest TAJM PL. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 90-349) przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000754096, NIP: 7282833392, REGON: 381614385, o kapitale zakładowym równym 5.000,00 zł, telefon: +48 663 12 00 12, e-mail: bok@tajm.pl.

2. TAJM.PL jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej umowy lub na podstawie zgody wyrażonej wraz z dokonaniem przez Klienta rejestracji w Serwisie internetowym – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TAJM.PL oraz w celu realizacji: czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia, postanowień zawartej umowy, ewidencji danych osobowych, ich archiwizacji, rozliczenia finansowego, rozpatrywania reklamacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń, kontroli jakości usług, marketingu usług własnych.

3. TAJM.PL przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

a) dane dotyczące Zamówień;
b) dane kontaktowe;
c) dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
d) dane dotyczące Zamówień w Serwisie internetowym;
e) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
f) dane dotyczące usług marketingowych.

4. Odbiorcą danych osobowych będzie TAJM.PL. Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

a) innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora ochrony danych i zgodnie z poleceniami Administratora, takim jak: podmioty realizujące dostawy Produktów TAJM.PL; pomioty współpracujące z TAJM.PL w zakresie przygotowania diety; dostawcy usług informatycznych z siedzibą w Polsce; podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentacji; podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności; kancelarie prawne; agencje marketingowe; biura rachunkowe;

b) innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawnych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, z tym że w przypadku realizacji:

a) czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia – przez okres realizacji zamówienia;
b) postanowień zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy;
c) rozliczenia finansowego – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność związana ze zrealizowaną Umową lub w którym płatność ta została rozliczona lub przedawniona;
d) ewentualnego dochodzenia roszczeń – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń;
e) kontroli jakości usług lub marketingu usług własnych – do czasu cofnięcia zgody.

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od TAJM.PL potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez TAJM.PL.

b) sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od TAJM.PL sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od TAJM.PL usunięcia dotyczących go danych osobowych,
w przypadkach wskazanych w art. 17 Rozporządzenia, w szczególności
w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

d) ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że TAJM.PL nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne TAJM.PL, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem TAJM.PL jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.

e) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAJM.PL, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TAJM.PL; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAJM.PL. Jednak pomimo sprzeciwu, TAJM.PL jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jako że stanowi wymóg umowny i warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.